Ochrana súkromia

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z Obchodných podmienok.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Osobné údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté tretím stranám nezúčastneným v kúpno-predajnom procese. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na cezhraničný prenos osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

V prípade, že sa kupujúci registruje na web stránke alegart.sk, súhlasí so zasielaním informácií o nových produktoch, zľavách a iných výhodách, pričom túto službu môže kupujúci kedykoľvek zrušiť. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.