Reklamácie a záručný servis

 

Záruka a reklamácie

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov (pokiaľ na obale tovaru nie je uvedené inak) a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov oprávnenou osobou.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah zásielky nezodpovedá potvrdenej záväznej objednávke.

4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť a presne označiť druh a rozsah vád tovaru v reklamačnom formulári na stránkach alegart.sk., počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.

5. Reklamačné konanie začína až po obdržaní reklamovaného predmetu (zaslaného formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na adresu predávajúceho: ALEGON s. r. o., Vysoká 10, 811 06 Bratislava). Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho, a to písomne emailom alebo poštou. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o odstrániteľnú vadu. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo opraviť, predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar alebo vráti peniaze vo výške ceny tovaru podľa pôvodnej objednávky. Po vzájomnej dohode vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

7. Nárok na záruku zaniká v prípade, že došlo k poškodeniu výrobku kupujúcim, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, ak bol urobený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, chyba alebo poškodenie bolo spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, ak došlo k poškodeniu tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

8. V prípade neoprávnenej reklamácie, predávajúci nie je povinný akceptovať a vybaviť reklamáciu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Vrátenie alebo výmena tovaru

1. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 30 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. O vrátení tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomnou formou, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý musí obsahovať číslo objednávky, kód vráteného tovaru a číslo účtu, na ktorý mu bude poukázaná suma za vrátený tovar.

2. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka s adekvátnym poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou (nie na dobierku) na adresu skladu:
ALEGON s. r. o. - ComGate, s.r.o. / Pack Service, Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci.

3. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky a zároveň doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Od vrátenej sumy bude odpočítaná cena poštovného a balného. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa v prípade výmeny tovaru, tento tovar zasiela samostatne, neúčtuje sa poštovné a balné.

4. V prípade nesplnenia podmienok pre vrátenie tovaru uvedených v Obchodných podmienkach, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru, ktorú už zaplatil a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v článku III. bod 2 Obchodných podmienok odstúpiť od záväznej objednávky písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú celkovú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.